שכונה 3 מגרש 39 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 מגרש 39 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה באזור מגורים א' ל- 80% משטח המגרש ושינוי קווי הבניין.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזורי מגורים א' ל- 800 מ"ר מתוכם 640 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מגרש 39 בשכונה 3
קואורדינטה מערב מזרח - Y - 578/075
קואורדינטה דרום צפון - X - 194/125

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100407חלק31
100442חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1841. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
לא הוגשו התנגדויות12/08/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3825. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2006
קבלת תכנית11/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000813/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה