שכונה 3 - אזור מסחרי חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 - אזור מסחרי חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח מסחרי להסדרת מבנה מסחרי קיים למרפאה, ע"י שינויים ביעודי קרקע.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' וחניה ציבורית לאזור מסחרי, לשביל ולחניה ציבורית.התכנית מסדירה מבנה מסחרי קיים למרפאה. שטח הבניה העיקרי המותר הינו 1327 מ"ר.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 3

תיאור המיקום:
שכונה 3
קואורדינטה מערב מזרח - Y 578200
קואורדינטה דרום צפון- X 194170

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100407חלק9-10
100408חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 382/ 2אזור למבנה ציבור שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 382/ 4אזור מגורים א' בשכונה 3 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4801. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2461. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2007
קבלת תכנית15/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800630/06/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700709/07/2007