שכונה 31 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 337

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 31 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 337
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע כמסומן בתשריט, חלוקה מגרשים וקביעת מגבלות בהתאם לתקנון התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/1985תאריך פרסום: 10/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3269. עמוד: 7375. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1985
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1985.
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1985תאריך פרסום: 25/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3230. עמוד: 2974. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1984
קבלת תכנית13/03/1984