שכונה 43 - כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 43 - כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים קיימת ע"י
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
כסייפה- שכונה 43
גוש: 100076 חלקה כ- 42

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק13, 30, 42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
פרסום לאישור ברשומות16/02/1997תאריך פרסום: 16/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4492. עמוד: 2221. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4548. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1996.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית21/09/1995