שכונה 5 חורה

תוכנית 7/ 03/ 383/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 5 חורה
מספר: 7/ 03/ 383/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות בניה לאזור מגורים א' בסעיף
גובה מירבי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 5
גושים:100012

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק3, 5, 10-12, 36, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 07/10/1994.
פרסום לאישור ברשומות06/10/1994תאריך פרסום: 06/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4249. עמוד: 251. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית04/07/1994
פרסום להפקדה ברשומות13/04/1994תאריך פרסום: 13/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4207. עמוד: 2946. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1994.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1994
קבלת תכנית13/07/1992