שכונה 7 מגרשים 701, 702 רהט

תוכנית 17/ 03/ 263/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 7 מגרשים 701, 702 רהט
מספר: 17/ 03/ 263/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מדש''צ למגורים ב 1 וחזית מסחרית
לאורך כביש מס' 1 ולמוסדות ציבור בשכונה 7
במגרשים 702 , 701 ומגרש מס' 925 שיעכודו מע''ר
ע''פ תכנית מאושרת מס' 3/296/03/17.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ו
למוסדות ציבור ולחזית מסחרי.
ב. קביעת שטחי בניה המיריביים למטרות עיקריות, למטרות שירות.
ג. קביעת מספר יח''ד ל- 3 יח''ד.
ד. קביעת שטח לבנייני ציבור.
ה. קביעת שטח למגורים עם חזית מסחרית.
ו. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ט. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהטשכ 7
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100623חלק98
100624חלק702
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 263שכונה 7 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/09/2008
קבלת תכנית17/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009