שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגורים

תוכנית 7/ 02/ 177/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגורים
מספר: 7/ 02/ 177/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך מתארית בין שכונות מגורים
ע"י שינויים ביעודי קרקע , איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםלוחות הקצאה
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 7

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש 1 (ארעי) חלקי חלקה : 1, 4, 7, 13
גוש 2 (ארעי) חלקי חלקה 7
גוש 100012/2 חלקי חלקה 3
גוש 400172 חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1, 3
400172חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 383שכונה מס' 5 בחורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 5שכונה 7 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3109. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות09/02/2004
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4100. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית27/04/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400209/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003