שכונה 8 חורה

תוכנית 7/ 03/ 424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 8 חורה
מספר: 7/ 03/ 424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת יעודי קרקע והקמת אזור
ספורט בשכונת מגורים מתוכננת בישוב בדואי ע"י שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 8

תיאור המיקום:
שכונה 8 (המערבית) נמצאת בקצה המערבי של היישוב
לצד שכונות 1 ו- 1ג' וליד אזור המלאכה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 118חורה-שכונה 1 שלב ג'שינוי
תוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 8שינוי
תוכנית11/ 02/ 195שכונה 8 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2000תאריך פרסום: 09/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4932. עמוד: 331. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות31/05/2000תאריך פרסום: 31/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4887. עמוד: 3722. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2000
קבלת תכנית20/01/1999