שכונה 8 - חורה

תוכנית 11/ 02/ 195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 8 - חורה
מספר: 11/ 02/ 195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך גישה ראשית בין -
שכונתית ודרך כניסה לשכונת מגורים על ידי שינויים
ביעודי קרקע ואיחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 118חורה-שכונה 1 שלב ג'שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 4שכונה 1 חורה שלב ב'שינוי
תוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 8שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 1שכונה 1 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/1999תאריך פרסום: 27/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4835. עמוד: 1860. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5226. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/02/1998
קבלת תכנית01/07/1997