שכונה 8 - מגרשים 19, 20 - רהט

תוכנית 17/ 03/ 300/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 8 - מגרשים 19, 20 - רהט
מספר: 17/ 03/ 300/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה והוספת חזית מסחרית באזור מגורים א' כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מס' 19 ל- 85% + 126 מ"ר מתוכם
50% + 16% לחזית מסחרית המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מס' 20 ל- 94% + 126 מ"ר מתוכם
50% + 24% לחזית מסחרית המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתית.
ה. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
שכונה 8


גושים וחלקות:
גושים: 100225 בהסדר, 100226 בהסדר
גוש שומה מס' 15 בני שמעון, חלק מחלקה מס' 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק
100226חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 300שכונה 8 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 767. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3823. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/06/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית16/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006