שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294

תוכנית 7/ 02/ 310/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294
מספר: 7/ 02/ 310/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תגנונית להגדלת שטח לבנייני ציבור
ע''י שינוי יעוד של מגרשים סמוכים מאזור מגורים א' לאזור בנייני ציבור,
איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים עם מגרש 900, קביעת הנחיות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של מגרשים מס' 277 עד 279 ו-289 עד 294 מאזור מגורים א' לאזור לבנייני ציבור.
- קביעת שטח הבניה המרביים ל- % 90 מתוכם % 50 המהווים שטחים עיקריים.
- קביעת התכליות, השימושים והנחיות בנייה
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100083חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 176שכונה 8 -ערוערשינוי
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/12/2010
קבלת תכנית18/11/2010