שכונות אורות - קרית מלאכי

תוכנית 18/ 02/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונות אורות - קרית מלאכי
מספר: 18/ 02/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, הכוללת 221 יח"ד באיזור מגורים א', 108 יח"ד באיזור מגורים ב' ו-36 יח"ד באיזור מגורים ב' עם חזית מסחרית, מתחם בנייני ציבור, שטח לספורט ושטחים ציבוריים פתוחים באמצעים הבאים:
א. שינויים ביעודי הקרקע.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. התווית דרכים חדשות וביטול קיימות.
ד. קביעת השימושים המותרים בשטחי שימושי הקרקע השונים בתכנית.
ה. קביעת זכויות ומגבלות בניה לשימושים השונים.
ו. קביעת קווי הבנין המירביים במגרשים.
ז. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ח. מתן הנחיות לבינוי ופיתוח.
ט. קביעת הנחיות סביבתיות בתחום התכנית.
י. מתן הנחיות לשיקום נחל האלה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
מקום: שכונת אורות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק138
2467חלק240224, 241, 244, 246, 256
2545חלק21-2217-18, 25, 27, 79-80
2546חלק15
2547חלק24, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ במ/ 163שכונה צפוניתשינוי
תוכנית18/ 02/ 102/ 39שכונה צפונית קרית מלאכישינוי
תוכנית18/ מק/ 2008תוכנית 18/ מק/ 2008שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1149. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/04/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1626. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית14/08/2002