שכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.

תוכנית חכ/ 4/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.
מספר: חכ/ 4/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד שטחים לתוספת 38 יחידות מגורים א'.
- יעוד שטחים להרחבת כבישים ולהסדרת צמתים בכל הישוב.
- יעוד שטחים למעברים ציבוריים, שטחים ציבוריים פתוחים.
- יעוד שטחים למגורים לבעלי מלאכה (משק עזר).
- איחוד והסדרה של כל תכניות בנין ערים תקפות והסדרת זכויות הבניה לכל
היעודים הנכללים בתכניות אלו והבניה הקיימת במושב וקביעת השימושים
המותרים והוראות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11999כל הגוש
12002כל הגוש
12008כל הגוש
12009כל הגוש
12012חלק1-6, 8-10, 12-14, 16, 18, 22-23
12046כל הגוש
12047כל הגוש
12048כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 36כרם מהר"ל והסביבהשינוי
תוכניתמשח/ 36/ 1מושב כרם מהר"לשינוי
תוכניתחכ/ 4/ גמושב כרם מהר"ל.שינוי
תוכניתחכ/ 4תכנית מפורטת למושב עובדים כרם מהר"לשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 632. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/10/2001
החלטה בדיון באישור תכנית22/05/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות22/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1543. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1999
קבלת תכנית15/12/1998