שכונות 12 + 16 חורה

תוכנית 7/ 03/ 516

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונות 12 + 16 חורה
מספר: 7/ 03/ 516
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות המגורים 12 ו- 16 הכוללות 700 יחידות דיור ושרותים נלווים, ע"י קביעת יעודם ושימושם של שטחי התכנית והתוויית דרכי גישה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת יעודי קרקע לאזורי מגורים א' , ג'-1, מסחר, מבנים
ומוסדות ציבור לחינוך, לתרבות ופנאי, לבריאות, לדת,
שטחים פתוחים, שטח ציבורי פתוח ולדרכים.
ב. קביעת זכויות בנייה.
ג. קביעת מספר יחידות דיור מירבי בכל מגרש.
ד. קביעת תכסית קרקע.
ה. קביעת קווי בניין לבנייה.
ו. קביעת שטחי בנייה.
ז. קביעת מספר קומות מירבי.
ח. קביעת השימושים בשטח למגורים.
ט. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
י. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מתחם בצפון שטחה של המועצה המקומית חורה, בין השכונות שמספרן- 17,18,15,10,9

קואורדינטה מערב מזרח - Y 579500
קואורדינטה דרום צפון- X 194500

גושים וחלקות:
גוש 100011 מוסדר חלקי חלקה 18
גוש 100012/1 מוסדר חלק מחלקה 1
גוש 400239 מוסדר חלק מחלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100011חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4032. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2007
קבלת תכנית21/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים92930/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700709/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה