שכונת אלבז סיני - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת אלבז סיני - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח לשם פיתוח השכונה כאזור מגורים
לבניה עצמית ("בנה ביתך") ביחידות חד משפחתיות
ודו-משפחתיות על ידי:
א. חלוקה מחדש של השטחים הכלולים בתכנית
ליצירת הוספת חלקות בגודל מתאחם לבניה עצמית כנ"ל
(כ- 500 מ"ר ליחידה חד משפחתית, 750 - 1100 מ"ר ליחידה דו משפחתית).
ב. הגדרת שטח למבני ציבור, לצורך מיקום פונקציות חינוכיות
ותרבותיות (מועדונים, בית כנסת וכו') ושטחים ציבוריים פתוחים
אשר ישרתו את כלל השכונה.
ג. התווית דרכים חדשות בתיאום עם מערכת דרכים קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895חלק43-58, 67-83, 106-10799
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 745. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/1981
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2155. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית01/02/1981