שכונת בית חנינא-דרום - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.

תוכנית במ/ 3457/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת בית חנינא-דרום - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.
מספר: במ/ 3457/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת מערך יעודי הקרקע לאזור מגורים.,זור מסחרי
שטח לבניני ציבור, שטח למוסדות, דרכים,שטחים פתוחים
ציבוריים, שטח נוף פתוח ושטח למתקן הנדסי מאגר מים.
ב. קביעת אחוזי בניה מירביים מספר קומות מירבי וקוי
בנין בכל אחד מהאזורים המיועדים לבניה.
ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לאורך דרך רמאללה.
ד. קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני ציבור.
ה. קביעת מתחמים להכנת תכניות מפורטות הכוללות איחוד
וחלוקה חדשה.
ו. קביעת התנאים לפיתוח השטח.שלבי הביצוע והתנאים
להוצאת היתרי הבניה בשטח התכנית.
ז. התויית דרכים הרחבת דרכים קיימות. ביטול דרכים
מאושרות והתויית מעברים ציבוריים להולכי רגל.
ח. קביעת הוראות בדבר אתרי ארכיאולוגיה.
ט. קביעת הוראות בדבר בנינים לשימור.בנינים להריסה
י. קביעת שטחים לחניה.
יא.קביעת הוראות בדבר מגבלות בניה בגין בטיחות טיסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
שכונת בית חנינה ,שטח בין קואורדינטות אורך
000 / 136 -500 / 137 ובין קואורדינטות רוחב
250 / 170 -500 / 172

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30548חלק27-3320-26, 34
30609חלק75, 82-83, 10074, 84, 86-87, 91-95
30610חלק103-107, 110, 216-220, 225, 229-240, 248-250, 252-257, 26187-88, 90, 99, 101-102, 190-191, 224, 226
30611חלק122-124, 128, 13188, 91
30614חלק4, 6-7, 10-11, 42-110, 114-117, 127, 147, 155, 157, 177-178, 194, 196-197, 200-201, 203-206, 208-213, 215, 217-323, 326-328, 330-3423, 12, 41, 118-120, 122, 124, 142-146, 167-169, 180-184, 189, 193, 195, 198-199, 202, 207, 214, 216
30615חלק1-84, 89, 103-110, 112-115, 117, 133-168, 185-222, 263-31885-86, 88, 90-91, 99, 111, 116, 118-120, 169, 171, 173, 223, 225-226, 228
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3000/ בצפון ירושליםשינוי
תוכנית2770חלוקת חלקה בבית חנינא.שינוי
תוכנית2870קביעת יעוד שטח בבית חנינא.שינוי
תוכנית2751/ בקביעת שמושים נוספים לכנסיה ואולם הרצאות בבית חנינא.שינוי
תוכנית2461/ אמסגד בבית חנינאשינוי
תוכנית3303חלוקה חדשה - בית חנינאשינוי
תוכנית2043/ אשינוי חלק מתכנית בשכונת בית חנינה.שינוי
תוכנית1963/ בתיקון גבולות בבית חנינה.שינוי
תוכנית2214הרחבת דרכים והתוית דרכים חדשות בבית חנינא.שינוי
תוכנית2334חלוקת חלקה בבית חנינא.שינוי
תוכנית2815חלוקת חלקה בבית חנינא.שינוי
תוכנית3225התווית דרך מס' 12שינוי
תוכנית2655קביעת יעוד שטח בשכונת בית חנינא.שינוי
תוכנית2266חלוקה חדשה - בית חנינה.שינוי
תוכנית3227דרך חדשה - כביש מס' 14שינוי
תוכנית2688הרחבת דרך קיימת בבית חנינא.שינוי
תוכנית2759קביעת יעוד שטח בבית חנינא.שינוי
תוכנית3369בית חנינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/04/1996.
פרסום לאישור ברשומות19/04/1996תאריך פרסום: 19/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4400. עמוד: 2778. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/03/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1993תאריך פרסום: 08/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4127. עמוד: 3544. שנה עברית: התשנג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/1993
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה05/03/1992
קבלת תכנית09/02/1992