שכונת בית חנינה - קביעת הוראות הבניה

תוכנית במ/ 3458/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת בית חנינה - קביעת הוראות הבניה
מספר: במ/ 3458/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת מערך יעודי קרקע לאזור מגורים,אזור מסחרי,
שטח לבניני ציבור,שטח למוסדות,דרכים,שטחים פתוחים
ציבוריים,ושטח לתחנת תדלוק.
ב.קביעת אחוזי בניה מירביים, מספר קומות מירבי
וקוי בנין בכל אחד מהאזורים המיועדים לבניה.
ג.קביעת הוראות בינוי ופיתוח לאורך דרך רמאללה.
ד.קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני ציבור.
ה.קביעת מתחמים להכנת תכניות מפורטות, הכוללים
איחוד וחלוקה מחדש.
ו.קביעת התנאים לפתוח השטח, התנאים להוצאת היתרי
הבניה ושלבי הביצוע בשטח התכנית.
ז.התויית דרכים,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים
מאושרות והתויית מעברים ציבוריים להולכי רגל.
ח.קביעת הוראות בדבר בנינים לשימור ובנינים להריסה.
ט.קביעת שטחים לחניה.
י.קביעת שטח שהתכנית אינה חלה עליו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
שכ' בית חנינא, שטח בין קואורדינטות אורך 125 / 750-137 / 139
ובין קואורדינטות רוחב 500 / 375-170 / 172

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30604חלק64-71, 77-93, 156, 159-164, 184-192, 261-266, 269-270, 272, 276, 279-280, 28372, 273-275
30605חלק4-105, 112-113, 115, 127-128, 131, 134-136, 139-164, 166-1832, 106, 109-111, 114, 116, 122, 126, 129-130, 132-133, 137-138
30607חלק1-64, 89, 91-96, 100, 106-126, 129-141, 144-15165, 80, 83-84, 86, 90, 97, 99, 101-105, 127, 142-143
30609חלק30, 37, 39-42, 47-49, 54, 69-73, 76, 89-90, 102-104, 109-12126-29, 35-36, 38, 46, 52-53, 67, 74, 77, 79, 81, 84-87, 91-95, 99, 105-108
30610חלק1-86, 89, 91-98, 100, 108-109, 111-189, 192-208, 210-214, 221-224, 227-228, 241-246, 251, 255, 258-260, 263-275, 277-29387-88, 90, 99, 101-102, 190-191, 225-226, 247, 254
30611חלק38-44, 52-87, 109, 111-123, 125, 175, 180, 183-18745, 49, 51, 88-91, 103-105, 108, 110, 124, 126-127, 129, 176
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3000/ בצפון ירושליםשינוי
תוכנית3041חלוקת חלקה - בית חנינאשינוי
תוכנית4051חלוקה חדשה וקביעת בינוי - בית חנינאשינוי
תוכנית2751אחוד וחלוקה מחדש בבית חנינא.שינוי
תוכנית3961חלוקת מגרש לשני מגרשי בניה - בית חנינא.שינוי
תוכנית2362קביעת יעוד שטח בבית חנינה.שינוי
תוכנית2403הרחבת דרכים בשכונת בית חנינה.שינוי
תוכנית3123יעוד שטח לאזור מגורים 5 - בית חנינאשינוי
תוכנית3543ייעוד שטח לאזור מגורים 1 - שכ' בית חנינאשינוי
תוכנית3404חלוקה חדשה - שכונת בית חנינאשינוי
תוכנית3415איחוד וחלוקה של מגרשים בבית חנינא.שינוי
תוכנית3635קביעת יעודי קרקע וחלוקה חדשה - בית חנינאשינוי
תוכנית3375קביעת יעוד שטח כאזור מגורים 5 - בית חנינאשינוי
תוכנית2585יעוד שטח לאזור מגורים בבית חנינא.שינוי
תוכנית1716קביעה והפרשת דרכים בבית חנינה.שינוי
תוכנית2846קביעת יעוד שטח בבית חנינא.שינוי
תוכנית3797קביעת יעודי קרקע וחלוקת שטח - בית חנינאשינוי
תוכנית2308חלוקת משנה בשכונת בית חנינא.שינוי
תוכנית2478אחוד וחלוקה מחדש בבית חנינה.שינוי
תוכנית3719יעוד מגרש למגורים וחזית מסחרית - דרך רמאללה. שכונת בית חנינאשינוי
תוכנית3401בית חנינהשינוי
תוכניתתא/ 466תכנית מס' 466שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/1998תאריך פרסום: 11/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4605. עמוד: 1269. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/12/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/11/1996
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/1994
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1993תאריך פרסום: 29/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4106. עמוד: 2452. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/1993
החלטה בדיון בהפקדה05/03/1992
קבלת תכנית09/02/1992