שכונת בן גוריון אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת בן גוריון אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבת שטח יחידות דיור קיימות ובניית יחידות דיור חדשות בשכונת בן-גוריון אופקים באזורי מגורים א', ב' ו-ג' ע"י שינויים בזכויות בנייה, בהנחיות והגבלות בנייה ובקווי בניין, שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
שכונת בן גוריון

גושים וחלקות:
גוש 100212/2 חלקה 1 (חלק)- לא מוסדר,
הנכס בהליכי הסדר וההעברה טעונה הרשאה תל"ר מס' 147/79
גוש 23 ארעי, חלקה 21 לפי ספר 500 דף 20.
גוש 39555 חלקה 124 (חלק)- מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 71שכונת בן גוריוןשינוי
תוכנית23/ 03/ 107/ 29שינוי לתכנית מפורטת - שד' בן גוריון -מגרש 919שינוי
תוכנית23/ 03/ 107שכונת בן גוריון - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 107/ 15שכונת בן-גוריון - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 583. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4225. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית15/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500411/04/2005