שכונת בן דור, נשר

תוכנית מכ/ 649

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת בן דור, נשר
מספר: מכ/ 649
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש פניה של שכונת מגורים קיימת על ידי פינוי, בינוי והגדלת מספר יח"ד על כל הפיתוח הנדרש לשיפור השכונה.
עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי ייעודי קרקע לרבות התווית דרכים והרחבתן.
- קביעת שטחים מותרים לבניה, קביעת קווי בנין, קביעת מספר קומות, קביעת הסדרי חניה.
- הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 244 יח"ד ל- 1,226 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלנשרנשר

תיאור המיקום:
שכונת בן דור
שטח הכלול בין הרחובות נתיב הים לציון ובין מעלה הגיבורים לגן הציבורי של
רח' העמק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11217חלק10-49, 53-59, 62-77, 79-86, 92, 97-99, 101-114, 118, 130-13296, 100, 115-116, 134, 138, 140, 143
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 580תכנית מיתאר נשרשינוי
תוכניתחפאג/ 727נשר גבעת עמוס.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 459. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2007. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/09/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות21/03/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 925. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בוולק"ח19/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/11/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2005
קבלת תכנית25/02/2003
פרסום הכנת תכנית ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1722. שנה עברית: התשסב .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים08/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית16/01/2002