שכונת בן-גוריון ב' - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת בן-גוריון ב' - שדרות
מספר: 21/ 02/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה ע"י:
א. שינוי יעודי קרקע מאזור חקלאי ודרכים לשכונת מגורים חדשה הכוללת אזורי מגורים א', ב' ו-ג'.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. הקמת 618 יחידות דיור.
ד. קביעת זכות מעבר לציבור כמסומן בתשריט.
ה. קביעת מגבלות גובה, קווי בנין, מס' קומות וזכויות בניה.
ו. שינוי יעוד חלק מ"שטח לספורט" ל"דרך".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
מקום: שכונת בן גוריון ב'
נ.צ. מרכזי 162500/604700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1870חלק19, 38
1884חלק114
1885חלק93, 6-7, 10-13, 17, 109, 112, 116
2388חלק16123, 154
2828חלק10-11, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 7/ 02/ 303/ 9דרך מס' 333 איבים-ארזשינוי
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4568. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/07/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/07/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5461. עמוד: 579. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/11/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
קבלת תכנית02/06/2004