שכונת בנים ניר יפה, מתאר 1

תוכנית ג/ 11285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת בנים ניר יפה, מתאר 1
מספר: ג/ 11285
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת בנים למושב ניר יפה, למתיישבים שאינם
חקלאיים, ופתיחת אפשרויות קליטה נוספות לצורך הרחבת
אוכלוסיית מושב, בהתאם למגמות תכנון המותוות בנספח
מס' 2. התכנית כוללת: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים א'1, לדרכים, לשטח ציבורי פתוח ולאזור
למתקנים הנדסיים.
עדכון (ביטול והרחבה) דרכי גישה.
קביעת הוראות לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועניר יפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20782חלק7723-24, 76, 91, 93-94
20783חלק7, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3933ישובי אומן -תענךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4881. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3312. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1999
קבלת תכנית14/02/1999