שכונת גוגנהיים - קרית גת

תוכנית 9/ 02/ 101/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת גוגנהיים - קרית גת
מספר: 9/ 02/ 101/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.
2. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה לעסקים, ולמסחר.
3. הגדרת זכויות בניה במתחם כולו.
4. הגדרת שטחים לצרכי ציבור.
5. מתן פתרונות תנועה וחניה, לדיירי המתחם ולמבקרים בו, תוך הגדרת האזור כאזור מיתון תנועה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת

תיאור המיקום:
שכונת גוגנהיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1534חלק4
1563חלק6, 9, 15-16, 86
1565חלק24, 42, 45
1606חלק22-24
1780חלק84
1781חלק133, 185
3083חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ 02/ 101/ 37שכונת מגורים נופש וספורט - קרית גתשינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 19שכונת רמת דוד - קרית גתשינוי
תוכנית9/ 02/ 101תכנית מס' 101/02/9שינוי
תוכנית9/ 03/ 126קביעת יעודים וזכויות בניהשינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 15תכנון כוללשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 482. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/09/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות04/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4530. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית17/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2005
קבלת תכנית12/12/2004