שכונת הגמל - מצפה רמון

תוכנית 27/ 03/ 114/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הגמל - מצפה רמון
מספר: 27/ 03/ 114/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון וחלוקה מחדש חלק משכונת הגמל הכולל 220 דונם ל- 185 מ''ר
ו- 3 מגרשים למבני ציבור, משולב בשצפי''ם ופארק.
הסדרת נגישות לאנשים עם מגבלות בסביבת הבניה.

עיקרי ההוראות:
1. באזור מגורים א' - תאי שטח מס' 200-384
מיועדים לבתי מגורים של ''בנה ביתך''.
2. בשטח לבנייני ציבור - תאי שטח מס' 900-902
מיועדים למוסדות חינוך, גן ילדים, בתי כנסת ומועדון שכונה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39592חלק77-78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית27/ במ/ 199הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמוןשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגוריםשינוי
תוכנית27/ 03/ 114/ 3מצפה רמון, שכונת פטיושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2007
קבלת תכנית24/12/2006