שכונת הדקל - בין רחוב ברנע לנחל עמרם - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הדקל - בין רחוב ברנע לנחל עמרם - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית חדשה למגרשים באזור מגורים קיים.
ב. שינויי יעוד מ"מגורים 2 קומות" ל"אזור מגורים מיוחד" - 9 קומות במגרש 173.
שינויי יעוד מ"מגורים 2 קומות" ל"שטח פרטי פתוח" - במגרש 171.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ד. קביעת שטחי בניה מרביים (מעל למפלס הכניסה הקובעת)
למגרש 173 : כ-22,598.6 מ"ר מתוכם כ-16,954.6 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
במגרש 171 נקבעו שטחי בניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת בלבד.
ה. קביעת שטחי בניה מרביים למגרשים 43, 44, 45 ו-46 : כ-4,781.7 מ"ר
מתוכם כ-4327.3 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
ז. קביעת מס' יחידות הדיור 258 יח"ד ,מתוכם 210 יח"ד למגרש 173.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת הדקל בין רח' ברנע לרח' נחל עמרם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק66-71, 103, 145-146102, 147
40027חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2763. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1280. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/10/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/09/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
קבלת תכנית10/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה