שכונת החורש - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת החורש - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י איחוד
וחלוקה בהסכמת בעלים, ושינויים ביעודי הקרקע בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותשכ החורש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1840. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 421. שנה עברית: התשסג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2002
החלטה בדיון בוולק"ח02/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2002
קבלת תכנית21/02/2000