שכונת המאפיה מ8-

תוכנית 2/ 03/ 110/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת המאפיה מ8-
מספר: 2/ 03/ 110/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוכנית מפורטת מס' 2 / 03 / 110 / 2 ע"י:
א. הרחבת דרכים קיימות וביטול דרך קיימת
ב. שינוי יעוד במגרשים השונים
ג. שינוי יעוד חלק מהשטח הציבורי הפתוח לשטח
מגורים ג' מיוחד או מלונאות.
ד. משטח מסחרי לדרך ולשצ"פ.
ה. ממגורים ב' לדרך לשצ"פ ולמבני ציבור.
ו. הגדרת זכויות הבניה באיזורים שונים בתוכנית.
ז. קביעת הוראות להכנת נספח בינוי ופיתוח לאיזורים
שונים בתוכנית כולל איחוז וחלוקה מחדש של מגרשים
לפי פרק ז' לחוק התכנון והבניה.
ח. קביעת הוראות פיתוח וחניה למגרשים והוראות בניה
וגימור למבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מ-8 שכונת המאפיה
גוש: 40009 חלק, חלקות: 13 עד 32, 70, 71, 73 עד
77, 102 חלק, 103 עד 112, 114, 115.
גוש: 40002 חלק, חלקות: 1 עד 26, 28 עד 35, 37 עד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק94, 123
40002חלק1-48, 50-65
40009חלק12-32, 70-77, 79, 102-115, 124, 150, 152, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 170, 172, 175-177, 194-197, 202, 236-237, 243
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1991תאריך פרסום: 12/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3954. עמוד: 1081. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות13/12/1990תאריך פרסום: 13/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3824. עמוד: 803. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1990.
החלטה בדיון בהפקדה05/11/1990
קבלת תכנית03/04/1989