שכונת המרכז אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת המרכז אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזור מגורים א',
באופקים, שכונת המרכז, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת זכויות ומגבלות בניה כמפורט
בסעיף 9.3.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 39567 (ארעי) חלקי חלקה: 1
גוש שומה 23 (מרחבים) חלקי חלקה 21
ספר 500 דף 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39567חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 3תכנית מיתאר - מרכז היישובשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 4שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3245. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 830. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית18/12/2000