שכונת המרכז תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת המרכז תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שוק עירוני פתוח במרכז הישוב תל שבע והסדרת המתחם מסביבו כדלקמן:
א.1. שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד חלק (חלקי חלקות 2,3) לשוק עירוני פתוח (מגרש מס' 101) לדרך מוצעת מס' 3.
א.2. הסדרה מחדש למתחם בנייני ציבור ( מגרש מס' 930 ו- ב').
א.3. הסדרת בתוואי הדרכים ורוחבן ( דרך מס' 11, 7,2,1).
א.4. שינוי בגבולות שטח המסחר ( מגרש מס' 918).
א.5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב.קביעת שטחי הבניה המרביים כמפורט להלן:
ב.1. שטח הבניה המרביים לשוק פתוח- 5% משטח המגרש.
ב.2. שטח הבניה המרביים למבני ציבור- 60% משטח המגרש מתוכם 40% שטח עיקרי.
ב.3. שטח הבניה המרביים לאזור מסחר- 60% משטח המגרש מתוכם 50% שטח עיקרי.
ג. קביעת קווי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי, המרביים לבינוי המוצע.
ד. קביעת הוראות לתנאי למתן היתר בניה ולתשתיות.
ה. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי ומניעת רעש.
ו. קביעת הוראות להריסת מבנים בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום: מרכז תל שבע

גושים וחלקות:
גוש 100059/2, חלקי חלקות 1-3
גוש 100057 חלקי חלקה 1
גוש 39729 חלקי חלקות 1,3,9,12

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 5אזור מע"ר תל שבעשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 4שינוי לתכנית מתאר תל שבעשינוי
תוכנית7/ 03/ 359שכונה 36 תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4767. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5461. עמוד: 580. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית14/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500411/04/2005