שכונת הרחבה גדעונה

תוכנית ג/ 11667

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הרחבה גדעונה
מספר: ג/ 11667
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת הרחבה לישוב גדעונה, לבני היישוב וכפוטנציאל קליטת אוכלוסייה מבחוץ לצורך חיזוק הישוב.

הרחבת תחום הפיתוח וקביעת אזור מגורים, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', לשטח למבני ציבור, למרכז אזרחי, לשטח ציבורי פתוח, לחניה לרכב כבד ולדרכים,

התווית דרכים חדשות ועידכון ( שינוי וביטול) דרכים קיימות, קביעת הוראות לביצוע התכנית,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגדעונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23159חלק8561, 63, 65, 67, 69, 71, 81, 91, 96, 100
23171חלק8, 37, 50, 53, 56, 62, 68, 72-73, 75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3990שכון עובדים אזורי כפר גדעונהשינוי
תוכניתג/ 2047עין חרוד תל יוסףשינוי
תוכניתג/ 765הרחבת גן לאומי מעין חרודשינוי
תוכניתג/ 6792יעוד שטחים לספורט הרכיבה -חרודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3357. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1108. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/2004
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית10/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2003
קבלת תכנית18/12/1999