שכונת חילים משוחררים - ריחניאה

תוכנית ג/ 16895

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת חילים משוחררים - ריחניאה
מספר: ג/ 16895
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונה ל "חילים משוחררים" הכוללת 72 יח"ד צמודות קרקע.
ב. התויית רשת דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים לצרכי השכונה.
ג. שמירה על ערכי טבע קיימים לרבות בריכה המים הטבעית הקיימת.

עיקרי ההוראות:
א. בתחום ההרחבה ( שטח של כ- 49 דונם).
יעוד הקרקע לאזור " מגורים א" לרבות דרכים, דרכים משולבות , ושטחים ציבוריים פתוחים.
ביטול חלוקת הקרקע קיימת ויצירת מגרשים חדשים עפ"י פרק ג סימן ז' לחוק, ללא הסכמת בעלים.
קביעת הוראות הבנייה במגרשי הבניה.
הקצאת שטחים לדרכים ושטחי ציבור וקביעת הוראות הפיתוח בהם.
ב. תחום הישוב הקיים
הוראות תכנית ג/ 5956 המאושרת יישארו בתוקפן.
ג. מס' היחידות והנפשות הכולל בתכנית
התכנית נותנת מענה לאוכלוסיה בגודל של כ- 1700 נפש וכ- 500 יח"ד, כ- 428 יח"ד עפ"י התכנית הקיימת (בצפיפות של 1.8 יח"ד/ד') ו-72 יח"ד בהרחבה (בצפיפות של 2.5 יח"ד/ ד').

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילריחאניהריחאניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14173חלק1-57, 59-67, 69, 72, 89-91, 100-108, 14758, 68, 70-71, 84-88, 92-99, 109-111
14174חלק35-44
14175חלק35-54
14176חלק45-48, 50, 53-54, 174
14184כל הגוש
14310חלק16, 19, 43
17176כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5956תכנית מתאר לריחניהכפיפות
תוכניתג/ 6515שינוי יעוד לחקלאי מיוחד לוליםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4702. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1528. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/03/2007
קבלת תכנית18/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה