שכונת חילים משוחררים -כפר קמא

תוכנית ג/ במ/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת חילים משוחררים -כפר קמא
מספר: ג/ במ/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית של אזורי מגורים, ספורט
מבני ציבור, על ידי שינוי ביעודי הקרקע וקביעת
הנחיות בניה.
קביעת לוח תכליות המותרות לכל אחד משימושי הקרקע
המוצעים בתכנית.
קביעת טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון
והבניה (חישובי שטחים ואחוזי בניה בתכניות
ובהיתרים תשנ"ב - 1992) לכל אחד משימושי הקרקע
המוצעים בתכנית.
קביעת הוראות בניה בהתאם לנספח הבינוי המצורף
לתכנית.
קביעת הוראות בדבר שימור ושיפוץ אתרים
ארכיאולוגים בשטח התכנית.
קביעת שלבים לבצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק13, 15, 1714, 16, 18-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1280. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1994. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1994. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1994. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/05/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/12/1993
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1993
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1993.
פרסום להפקדה ברשומות17/12/1992תאריך פרסום: 17/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4066. עמוד: 629. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה01/06/1992
קבלת תכנית10/10/1991