שכונת ח' הכהן

תוכנית 22/ 03/ 102/ 141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת ח' הכהן
מספר: 22/ 03/ 102/ 141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשכונת חי הכהן על ידי איחוד
וחלוקה מחדש, שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
קטע משכונת חי הכהן
גוש: 39572 חלקות: 12-17, 24-26, 37, 51, 112, 119,
ח"ח 18-23, 31, 93, 94, 106, 108, 111, 118, 120.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572חלק12-26, 31, 37, 51, 59, 71, 93-94, 106, 108, 111-112, 117-120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5523. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2933. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1999
קבלת תכנית18/02/1997