שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונת מגורים בצפון מערב שדרות, בשטחים שהועברו לעיר שדרות מהמועצה האזורית שער הנגב.
ב. שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א' (בניה צמודת קרקע), שטח לבניני ציבור, לשטח ציבורי פתוח, למתקן הנדסי, לשמורת נוף ולדרכים.
ג. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הוראות בדבר הקצאת שטחים ליער טבעי לשימור, עפ"י המתבקש מתכנית מתאר ארצית תמ"א 22, ושימור אתרים ארכיאולוגיים.
ה. הקלה בקו בנין מדרך מס' 34- מ-100 מ' מציר הדרך ל-85 מ' מציר הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
שדרות - שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
598חלק30
599חלק51
1128חלק18-19, 26-2716-17, 21, 28
1879חלק10-12, 20
2486חלק2-3, 109
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
תוכנית7/ 03/ 195/ 2קיבוץ ניר עםשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2594. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 57. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
קבלת תכנית16/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה