שכונת כרמים

תוכנית שה/ מק/ 69/ 9/ 13/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת כרמים
מספר: שה/ מק/ 69/ 9/ 13/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק כאשר אין בתכנית שינוי בסך השטח הכולל של כל יעוד קרקע ובסה"כ השטחים המותרים לבניה ( למעט הגדלת שטחים ציבוריים) עפ"י סעיף 62 א (א) (1) לחוק.
2.הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור, עפ"י סעיף 62 א (א) (3) לחוק.
3. קביעת מס' יחידות דיור ללא הגדלת סך כל השטחים המותרים לבניה לשימוש עיקרי עפ"י סעיף 62 א (א) (9) לחוק וסעיף 62 א (א) (5) לחוק.
4. שינוי בקווי בנין ובבינוי בכל איזורי הבניה למגורים ותוספת קומה באיזור מגורים ב' עפ"י סעיף 62 א (א) (4) ושינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים, עפ"י סעיף 62 א (א) (5) לחוק.
5. חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית, עפ"י סעיף 62 א (א) (6) לחוק.
6. הגדלת תקן החניה למגורים לפי תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג- 1983 סעיף 2 ב' וקביעת חניה תת קרקעית באיזור מגורים ב' ו- ג' עפ"י עפ"י סעיף 62 א (א) (5) לחוק.
7. החלת הוראות תקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תיקון מיום 15.7.2007 בדבר שטח מינימלי לממ"ד 9 מ"ר נטו (13 מ"ר ברוטו) לכל יח"ד, זאת היות שבתכנית המאושרת לא נכללו שטחי שירות עבור הממ"דים.

עיקרי ההוראות:
1. באיזור מגורים א:איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע, מס' יחידות הדיור יהיה 39 (במקום 105 במצב הקיים) שטח מגרש מינימלי יהיה 250 מ"ר. שינוי בחלוקת שטחי הבניה כך ששטח עיקרי ליח"ד יהיה 180 מ"ר (במקום 135 מ"ר במצב הקיים).
2. באיזור מגורים ב: איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע, מס' יחידות הדיור יהיה 179 (במקום 42 במצב הקיים) תוספת קומה ושינוי בחלוקת שטחי הבניה בהתאם לטבלת זכויות והוראות הבניה בסעיף 5 להלן. קביעת חובת חניה במרתף (2 מקומות חניה לכל יח"ד).
3. 1. באיזור מגורים ג': איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע יופחת מספר המגרשים ומספר יח"ד יעמוד על 407 (במקום 573 במצב הקיים).
2. קביעת חובת חנייה במרתף (2 מקומות חניה לכל יח"ד).
4. הסדרת מע' הדרכים והסדרי החניה בכל תחום התכנית באמצעות איחוד וחלוקה מחדש.
5. הסדרה (באמצעות איחוד וחלוקה) של שטחי הציבור הפתוחים כפארק מרכזי בלב השכונה ופס ירק בכניסה לשכונה, לאורך שד' עמק איילון.
6. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית, בהתאם לאיזורי מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםשד עמק איילון

תיאור המיקום:
צפון מזרח שטח ישוב המועצה המקומית שהם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4616חלק63-68, 86
4617חלק67, 78-9429-31, 44, 52-66, 68, 70, 77
6846חלק79, 88
6848חלק1, 3
6849חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר14/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201102114/02/2011