שכונת כרמים

תוכנית שה/ 69/ 9/ 13/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת כרמים
מספר: שה/ 69/ 9/ 13/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק כאשר אין בתכנית שינוי בסך השטח הכולל של כל יעוד קרקע ובסה"כ השטחים המותרים לבניה( למעט הגדלת שטחים ציבוריים) עפ"י סעיף 62 א (א) (1) לחוק.
2. הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור, עפ"י סעיף 62 א (א) (3) לחוק.
3. 3. קביעת מס' יח"ד ללא הגדלת דך כל השטחים המותרים לבניה לשימוש עיקרי עפ"י סעיף 62 א (א) (9) וסעיף 62 א(א) (5) לחוק.
4. שינוי בקוווי בניין ובבינוי בכל אזורי הבניה למגורים ותוספת קומה באזור מגורים ב' עפ"י סעיף 62 א (א) (4) ושינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים, עפ"י סעיף סעיף 62 א (א)(5) לחוק.
5. חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית, עפ"י סעיף 62 א (א) (6) לחוק.
6. הגדלת תקן החניה למגורים לפי תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג - 1983 סעיף 2 ב' וקביעת חניה תת קרקעית באזור מגורים ב' ו- ג' עפ"י סעיף 62 א (א) (5) לחוק.
7.החלת הוראות תקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תיקון מיום 15.07.07 בדבר שטח מינימלי לממ"ד 9 מ"ר נטו (13 מ"ר ברוטו) לכל יח"ד, זאת היות שבתכנית המאושרת לא נכללו שטחי שירות עבור הממ"דים.

עיקרי ההוראות:
1. באזור מורים א': איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע, מס' יחידות הדיור יהיה 39 (במקום 42 במצב הקיים) שטח מגרש מינימלי יהיה 250 מ"ר. שינוי בחלוקת שטחי הבניה כך ששטח עיקרי ליח"ד יהיה 180 מ"ר (במקום 135 מ"ר במצב הקיים).
2. באזור מגורים ב': איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע, מס' יחידות הדיור יהיה 197 (במקום 105 במצב הקיים) תוספת קומה ושינוי בחלוקת שטחי הבניהבהתאם לטבלת זכויות והוראות הבניה בסעיף 5 להלן. קביעת חובת חניה במרתף (2 מקומות חניה לכל יח"ד).
3. באזור מגורים ג':
א. איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע יופחת מס' המגרשים ומס' יחידות הדיור יעמוד על 407 (במקום 573 במצב הקיים).ב. קביעת חובת חניה במרתף (2מקומות חניה לכל יח"ד).
4. הסדרת מערכת הדרכים והסדרי החניה בכל תחום התכנית באמצעות איחוד וחלוקה מחדש.
5. הסדרה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםשד עמק איילון

תיאור המיקום:
בצפון מזרח שטח ישוב המועצה המקומית שהם
שכונת כרמים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4616חלק63-68, 86
4617חלק67, 78-9429-31, 44, 52-66, 68, 70, 77
6846חלק79, 88
6848חלק1, 3
6849חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 13.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/10/2011
קבלת תכנית04/10/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות13/01/2011תאריך פרסום: 13/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6187. עמוד: 2054. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201101405/09/2011