שכונת מגורים בכניסה לעילוט - 65 יח"ד-עילוט

תוכנית ג/ 14367

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים בכניסה לעילוט - 65 יח"ד-עילוט
מספר: ג/ 14367
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-הקמת שכונת מגורים א' בת 73 יח"ד.
-הקצאת שטחי ציבור: שצפ"ים, שטח למבנה ציבור
- חלוקה מנחה למגרשים
-תכנון מערכת דרכים/דרך משולבת.
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שצ"פ, שטח למבנה ציבורי.
- קביעת התכליות המותרות לעל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה:-צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
- קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
- קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק91-2, 5, 11
17485חלק32, 43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9696כביש גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט.שינוי
תוכניתג/ 10454שינוי יעוד מחקלאי למבנה חינוך, שינוי למתאר , עילוטשינוי
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 756. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 242. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/06/2005
קבלת תכנית16/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003