שכונת מגורים במזרח נתניה-אפריקה ישראל.

תוכנית נת/ מק/ 750/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים במזרח נתניה-אפריקה ישראל.
מספר: נת/ מק/ 750/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בינוי של שכונת מגורים לצורך יצירת איכויות מגורים משופרות, זאת ע"י הקטנת מספר המבנים והגדלת המרוחים בינהם.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק ובהתאם לסעיף 62 א א 1 לחוק.
ב. שינוי חלוקת שטחי בניה מותרים ללא שינוי בשטח העיקרי המותר לבניה בהתאם לסעיף 62 א א 6 לחוק.
ג. הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות בהתאם לסעיף 62 א א 8 לחוק.
ד. קביעת קוי בנין בהתאם לסעיף 62 א א 4 לחוק.
ה. הגדלת מס' קומות בהתאם לסעיף 62 א א 9 לחוק.
ו. שינוי לבינוי בהתאם לסעיף 62 א א 5 לחוק.
ז. הבלטת מרפסות מקו בנין קדמי ב % 40 בהתאם לסעיף 62 א א 9 לחוק.
ח. ניוד שטחים מקומות עליונות לקומות קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
רח' אייר ורח' ניסן, שכונת מזרח נתניה (עמליה).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7933חלק105
8007חלק63
9905חלק24, 29-31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםכפיפות
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2008תאריך פרסום: 24/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5835. עמוד: 4127. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3424. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007