שכונת מגורים במרכז צוחר

תוכנית 7/ 03/ 152/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים במרכז צוחר
מספר: 7/ 03/ 152/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה קהילתית, על ידי איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים ושינויים בייעודי קרקע וקביעת
זכויות והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר

תיאור המיקום:
מרכז צוחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 48מרכז צחרשינוי
תוכנית7/ 03/ 152/ 8מרכז גושי צוחרשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4016. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2001תאריך פרסום: 12/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4993. עמוד: 2958. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית04/05/2000