שכונת מגורים בצפון העיר רעננה.

תוכנית רע/ 2015

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים בצפון העיר רעננה.
מספר: רע/ 2015
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית
*הקמת שכונת מגורים חדשה בת 3,484 יחידות דיור הכוללת שטחים למטרות ציבוריות.
*הקמת מרכז מסחרי פתוח .
*התוויית דרך עירונית ראשית בצפון העיר רעננה.
* הרחבת שטח ספורט עירוני.
עיקרי הוראות התכנית:
" שינוי יעוד קרקע חקלאית ודרכים ליעודים אחרים.
" קביעת השימושים המותרים בכל יעוד.
" קביעת אזור מגורים ג'.
" קביעת אזור מסחר ומשרדים.
" קביעת שטח בנין ציבורי.

" קביעת הוראות בנייה:
o קביעת צפיפות בנייה.
o קביעת מרווחי בניה
o קביעת גובה בניינים.
o הנחיות בינוי.
o הנחיות לעיצוב אדריכלי.

" קביעת שטח ציבורי פתוח.
" התוואית / ביטול/ הרחבת דרכים.
" קביעת מעברים עיליים להולכי רגל.
" קביעת זכות מעבר.
" קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת , חשמל , גז, וכו'.
"

קביעת הנחיות סביבתיות.
" קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים.
" איחוד וחלוקה מחדש לפי סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, ללא הסכמת כל הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננה

תיאור המיקום:
צפון העיר רעננה, מצפון לדרך ויצמן, ממערב לשכונת רסקו, ממזרח לשכונת קריית שרת
קואורדינטה X מזרח מערב 187500
קואורדינטה Y צפון דרום 678000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7649חלק22, 77, 79, 170-171
7652חלק108, 306-311
7656חלק31
7661חלק3, 16, 19-34, 37, 40, 42-51, 54-60, 62-63, 65-681-2, 9-11, 15, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ 2000תכנית מתאר רעננהשינוי
תוכניתרע/ 1/ 292/ אעיצוב גגותכפיפות
תוכניתרע/ מק/ 1/ 514שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבית עלמין, הרחבת בית עלמין קייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 4996. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות10/10/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4188. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/06/2009
הוגשו התנגדויות25/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/04/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2006
קבלת תכנית20/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית