שכונת מגורים בקיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 02/ 267

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים בקיבוץ נגבה
מספר: 6/ 02/ 267
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ נגבה המונה נכון למועד הפקדת התכנית
182 יח"ד, על ידי הקמת שכונת מגורים בעלת אופי
קהילתי המונה 138 יח"ד, באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות
והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה 320 יח"ד, וזאת
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת
הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק13
2864חלק9, 32
2865חלק16, 239-13, 19, 21-22, 24-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבהשינוי
תוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
תוכנית6/ 03/ 102/ 2שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2533. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/04/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 376. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2001
החלטה בדיון בוולק"ח30/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2001
קבלת תכנית13/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19211/04/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002