שכונת מגורים בת 75 יח"ד, עילוט

תוכנית ג/ 18583

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים בת 75 יח"ד, עילוט
מספר: ג/ 18583
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת שכונת מגורים לצורך הוספה של כ - 75 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד ממגורים לדרכים.
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ב'1, שב"צ, דרכים ושצ"פ.
- קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בנייה: צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניינים.
- הנחיות בינוי.
- הנחיות עיצוב אדריכלי.
- התווית דרכים.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק5, 19-20, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7967שנוי יעוד למגורים, עילוטשינוי
תוכניתג/ 10717יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4165. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/01/2010
קבלת תכנית16/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה