שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.

תוכנית בר/ 178/ 7/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מספר: בר/ 178/ 7/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 14 יחידות דיור.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור למגורים א' לצורך תוספת 14 מגרשי מגורים.
ב.שינוי יעוד מאזור חקלאי להקצאת דרכים חדשות ושטחים פרטיים פתוחים.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.
ד. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בגוש 5137 חלקי חלקה 28, גוש 5136 חלקי חלקה 56.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמישרמישר

תיאור המיקום:
מושב מישר, מושב כפר מורדכי
צפון מושב מישר על גבול מושב כפר מרדכי , בהמשך לשכונה קיימת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5136חלק56
5137חלק
5138חלק
5139חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 178תכנית מתאר מקומית מס' בר/178שינוי
תוכניתבר/ 174.שינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5661. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1614. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2008
קבלת תכנית26/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית