שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל

תוכנית ג/ 18083

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל
מספר: ג/ 18083
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורם חדשה הכוללת שטחים למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והתווית דרכים ודרכי גישה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ל-:
מגורים ב', שטח למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת ודרך משולבת.
שינוי יעוד מדרך מאושרת לשטח ציבורי פתוח.
שינוי יעוד משטח למגורים ב' לדרך.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת זכויות והוראות בניה.
קביעת הנחיות לחלוקת החלקות למגרשים.
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק2, 5, 24, 174, 182
16939חלק74, 171-172
16941חלק14-16, 19-27, 34, 50, 536-8, 10-11, 13, 17-18, 28, 32-33, 35-36, 47, 49, 51
16942חלק751-6, 10, 13-15, 18-20, 74, 76, 78, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
תוכניתג/ 16338שכונת מגורים , עין מאהלשינוי
תוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 40חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות בניה, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4797. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/04/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות17/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2415. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2009
קבלת תכנית16/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה