שכונת מגורים מערבית, משהד

תוכנית ג/ 15427

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מערבית, משהד
מספר: ג/ 15427
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תכנון שכונת מגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאיזור חקלאי למגורים א' ,שצ"פ , דרך להולכי רגל,דרך משולבת,שטח למבני ציבור ודרך,והסדרת דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק28, 46-48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/07/2005
קבלת תכנית17/04/2005