שכונת מגורים משולבת במסחר טבריה - צומת פוריה

תוכנית ג/ 10911

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים משולבת במסחר טבריה - צומת פוריה
מספר: ג/ 10911
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת אזורי המגורים של העיר טבריה תוך תכנון שכונה חדשה.
ב. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש בתכנית בנין עיר מפורטת בסמכות הועדה
המקומית על פי סעיף 62 א (1) בחוק התכנון ובניה.
ג. קביעת הקלה מתמ"א 3 לבניה בקו בנין מדרך ראשית.
ד. שינוי יעוד הקרקע בשטח התכנית מחקלאי למגורים, מסחר, בנייני ציבור, שצ"פ,
דרכים משולבות, שבילים וכבישים, כמפורט בתשריט.
ה. קביעת בינוי שטח התכנית.
ו. קביעת זכויות בניה בשטח התכנית.
ז. מתן הוראות בניה בשטח התכנית.
ח. התווית מערכת דרכים לשרות המבנים המוצעים.
ט. ביטול דרך שירות קיימת ושינוי יעודה למגרשי השלמה לתעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15051חלק3-5, 26
15249חלק3, 5-7, 11-149-10, 15, 24, 28-29, 43, 46, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
תוכניתג/ 747מרחב הועדה המקומית לתכנון ולבניה -גליל תחתוןשינוי
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4380. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/06/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3895. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2000
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/01/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1998
קבלת תכנית15/09/1998