שכונת מגורים צפונית , משהד

תוכנית ג/ 16046

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית , משהד
מספר: ג/ 16046
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים כ- 120 יח"ד -כפר משהד.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'1 ,דרכים,שטח למבני ציבור ,שצ"פ ודרכי גישה .
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק4, 6
17468חלק8, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2006
קבלת תכנית15/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006