שכונת מגורים צפונית - עילוט

תוכנית ג/ 16941

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים צפונית - עילוט
מספר: ג/ 16941
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים בת כ- 274 יח"ד

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ב2 מגורים ומסחר, שב"צ , והתוית דרכים.
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך גישה.
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרכים.
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה : צפיפות,מרוחי בניה,גובה מבנים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
קביעת הוראות פיתוח השטח,כולל תשתיות ושירותים כגון:דרכים,בינוי ,ניקוז,תקשורת,חשמל,גז,וכו'.
קביעת השלבים והתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק1-2, 9, 31
17485חלק44-4532, 43, 46, 50-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10454שינוי יעוד מחקלאי למבנה חינוך, שינוי למתאר , עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 14367שכונת מגורים בכניסה לעילוט - 65 יח"ד-עילוטכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות29/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2633. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית20/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/07/2007
קבלת תכנית25/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה