שכונת מגורים צפונית - שינוי למתאר, משהד

תוכנית ג/ 10890

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים צפונית - שינוי למתאר, משהד
מספר: ג/ 10890
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתוח האזור הצפון מערבי בישוב משהד לשכונת מגורים
הכולל שימושים ציבוריים לכלל הישוב, בהתאם למגמות
הפתוח אשר הותוו בתכנית האב.
התכנית מגדירה שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח שמורת
יער (לפי פקודת היערות), משטח מלאכה ומשטח ציבורי
פתוח לאזורי מגורים א' ו-ב', לאזור מגורים ומסחר
מעורב, למרכז אזרחי, לבנייני ציבור, לשטח ספורט,
לשטח ציבורי פתוח ולדרכים, וכוללת: תכנית אחוד
וחלוקת השטח למגרשי בנייה ע"פ תשריט.
קביעת הוראות לבינוי ולפתוח השטח וקטעי הדרכים
הגובלות באתר.
קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק5-8, 11, 19-204, 9, 12
17468חלק8, 83
17469חלק751, 6, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/08/1998