שכונת מגורים צפונית - 200 יח"ד , משהד

תוכנית ג/ 17128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית - 200 יח"ד , משהד
מספר: ג/ 17128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
תכנית מפורטת לתכנון שכונת מגורים כפר משהד .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים ב'2 , מגורים ב'3 , שטחים פתוחים , דרך משולבת, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור ודרכים .
שינוי ייעוד משצ"פ לדרך .
שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב'2 .
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ב'2 .
קביעת הוראות וזכויות בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק6
17468חלק86-7, 9, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/12/2007
קבלת תכנית08/07/2007