שכונת מגורים צפונית, משהד

תוכנית ג/ 15426

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית, משהד
מספר: ג/ 15426
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תכנון שכונת מגורים - משהד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שטח למבני ציבור, מגורים מסחרי מעורב, שצ"פ ודרכים.
הסדרת מערכת כבישים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק14-15, 29-31, 40-44, 553, 5, 16-17, 21, 27, 36, 39, 45-46, 51, 54, 56, 59, 68, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/07/2005
קבלת תכנית17/04/2005